Ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení 

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: 

Provozovatelem stránky www.klubfiducia.cz (dále jen Provozovatel) je spolek Fiducia, IČO: 26642379 se sídlem Nádražní 30, 70200 Ostrava.  

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, titul, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění Provozovatele, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby. 

2. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. 

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy: 

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy 

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby. 

5. Provozovatel je právnickou osobou – spolkem, která provozuje spolek Fiducia. Spolek je neziskovou organizací. Veškerý výtěžek z prodeje zboží slouží pouze k zaplacení nákladů spojených s přípravou, výrobou a distribucí daného zboží.  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, za účelem či účely uvedenými níže v čl. II.  

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů 

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely

a) plnění smlouvy, případně jiného závazku:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu

b) splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c) oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

d) zajištění fungování internetových obchodů Provozovatele:

Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies jsou nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. 

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.  

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka,  služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být osoby:

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování internetových stránek a další služby v souvislosti s provozováním internetových stránek,

zajišťující služby za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů

c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů

d) na omezení zpracování Osobních údajů

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

f)  právo na přenos osobních údajů na jiného správce

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit  na adrese akce@klubfiducia.cz.

3. Práva na výmaz a omezení zpracování osobních údajů není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) . Právo na výmaz je pouze u zasílání obchodních sdělení, kde je možné uplatnění všech práv v bodu 1, tohoto článku.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu akce@klubfiducia.cz.

vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu akce@klubfiducia.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím dopisu s úředně ověřeným podpisem na adresu spolek Fiducia, Nádražní 30, 70200 Ostrava. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 19. 10 2020