Fotografická galerie Fiducia oslaví 20 let výstavou Metafyzika fotografie

Fotografická galerie Fiducia Vás zve na zahájení výstavy Metafyzika fotografie pořádané k 20. výročí založení galerie. Výstavu ze své kolekce připravil a uvede Josef Moucha dne 17. 6. 2021 v 18 hodin.

Tušení Metafyziky

Vzbuzují-li exponáty divácké zadostiučinění, mohlo by to vypadat, že jsem od začátku věděl, po čem sběratelsky jdu. Ve skutečnosti se to, oč běží, vynořovalo jen zvolna a nepřímo. 

První trofeje jsem začal objevovat v polovině 70. let. Mezi antikvárními nálezy vynikaly ty prastaré. Dokázaly okouzlit už svou zašlostí. A lákala i jména majitelů ateliérů, o nichž jsem se porůznu dočítal. Jádrem mého zájmu se ale neměl stát fetišismus. Raději jsem kdykoli sáhl po díle neznámého původu, pokud mu nechyběla ona jakost, kterou jsem neuměl vhodně pojmenovat. Občas mě zkrátka některá z fotografií uhranula natolik, že jsem si ji osvojil. A podléhal-li jsem zřídka, nebylo to důsledkem snah šetřit. 

Ačkoli v antikvariátech převažovaly podobizny, nezůstával jsem odkázán na ně. Vždyť žánr nerozhoduje. Alespoň ne sám o sobě. Kvůli původním funkcím jsem ostatně se shromažďováním fotografií nezačal. Neprahl jsem po výzkumu věcnosti námětů, byť jejich rysy snímky uchovávají.

V zimě 1979 až 1980 se na novou adresu stěhovala redakce revue Fotografie, v níž jsem praktikoval. Čtvrtletník měl tradici dlouhou dvě dekády a ledasco mířilo do sběrny surovin. Většinu periodik, pocházejících z nejrůznějších míst světa, jsem před recyklací ohledat stihl. A třebaže se zdá být společným jmenovatelem archiválií znázornění minulosti, časopisecká retrospektiva potvrdila, že stáří záběru rozhodujícím činitelem podmanivosti nebude. 

Není vlastně způsob, jímž se média vztahují k prchavosti času optickým klamem? Buď jak buď, přibližují i něco jiného než jevy jinak nedostupné. 

Fotografie naznačují také rozpon autorství, jakkoli těžko je někdy postižitelný. Nereprezentují výhradně zobrazené motivy, ale též ráz jejich nahlížení,totiž sám akt vidění. Tedy nic menšího než schopnost vyjadřování reálií netoliko fyzických, nýbrž i duchovních.A není to právě napětí mezi oběma složkami poselství, co určitým snímkům zajišťuje trvalou přitažlivost? 

Čím delší defilé hrdinů a hrdinek fotografování si lze představit, tím naléhavěji jsem se snažil rozeznat, co mě zajímá nejvíc. 

Míváme sklon nahlížet tvorbu v její odvěkosti, čili jako soustavu nepolevujících návazností. Jenže autorství se musí zrodit a najít vždy znovu… 

Potěšme se tedy zdařilými pokusy o naplnění poměrně vzácného úkazu, kdy se nejedná předně o hmotné substráty, ale spíše o fluidum, jež nepřestávají vyzařovat. A uvažme, nakolik ono sálání odolává předpokladům badatelů, odříkajících se jiných možností poznání než prostřednictvím jazyka.

Litery, slova a věty sice netíhnou k definicím nevyhnutelně. Není však obraznost přistřihována hned svrchovaností výkladu? A není svět chápaný v režimu předpisů prožíván odlišně, než otevírá-li se intuici? 

Vizualita nemizí ani za stohy soudobých projektových manifestů, ani za vědoslovím interpretů. Nemohou snad odezvy až spirituální vyvolávat obrazy už samy o sobě? A není tím, co dělá člověka člověkem, právě tušení metafyziky? Neboli onoho tajemství přesahujícího hmatatelno? 

Zřejmě ano, patrně se pohybujeme v pásmu pomyslných významů… Proto se tu mohly setkat zjevy údajně nesouměřitelné.

Josef Moucha

P.S.

Všem spřízněným duším děkuji za dary, zápůjčky a letité výměny vlastnoručních prací… Hostitelům pak náleží hold za pilotní uvedení výstavy v jubilující Fotografické galerii Fiducia. Kurátoři Roman Polášek a Martin Popelář se o její renomé zasazují plných dvacet roků!

Fotografická galerie Fiducia

Fotografická galerie Fiducia byla založena v roce 2001 fotografy Romanem Poláškem a Martinem Popelářem. Jako jedna z mála v České republice se specializuje na fotografické výstavy – zaměřuje se na prezentaci fotografické tvorby napříč médiem a dále na multižánrové instalace a nová média. Galerie nevystavuje jen známé osobnosti české a zahraniční fotografie, naopak velký důraz klade na představování mladých tvůrců, objevování talentů či prezentaci studentů uměleckých škol. Ve svých prostorách uspořádala 188 výstav, mimo jiné Ivana Pinkavy, Zbygniewa Libery, Viléma Reichmanna, Emily Medkové, Jaroslava Rösslera a dalších českých i zahraničních autorů. Více o galerii zde: https://klubfiducia.cz/fotograficka-galerie/

Akce Fotografické galerie Fiducia podporují: Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Moravská Ostrava a Přivoz, HR Trade, Concept – Advertising, architektonické kanceláře: Atelier 38, ADEA projekt s.r.o., časopis Protimluv

Akce Antikvariátu a klubu Fiducia podporují: MK ČR, Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, MUDr. David Felt, tiskárna Printo, Portaflex.

Použitá fotografie:
Zdeněk Tmej_Autoportrét (Totální nasazení)_1942-44