Letní terénní přednášky a komentované procházky

Vydejte se s námi po ostravských stopách Camilla Sitteho v Mariánských Horách, po stopách ostravského moře či po stopách stromů mohykánů v centru Ostravy. Provázet vás budou zkušení průvodci Fiducie Zdeňka Rozbrojová, Romana Rosová, Martin Strakoš a Pavel Hruška.

27. 7. V 17.00 PO STOPÁCH CAMILLA SITTEHO A JEHO OSTRAVSKÝCH REALIZACÍ
Terénní přednáška
Komentovaná prohlídka výstavy Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku s jejími autory Martinem Strakošem a Romanou Rosovou a procházka po jeho stopách do Mariánských Hor. Pořádáno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě.


K nejvýznamnějším pracím vídeňského architekta Camilla Sitteho patří návrhy regulačních plánů nových průmyslových měst na Ostravsku. Camillo Sitte představuje jednu ze zakladatelských osobností moderního urbanismu. Studoval genius loci historické zástavby a harmonické utváření starobylých měst. Z toho odvozoval zásady, jejichž uplatněním se snažil překonat šablonovitost moderní zástavby. Usiloval o propojení racionality vědeckých metod stavby měst s uměleckým přístupem. Principy, k nimž dospěl, se snažil vtělit do konkrétních studií a projektů, a to nejen v případě vídeňské Okružní třídy. Ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad z roku 1889 zformuloval principy, které následně rozvíjel ve svých realizacích.


V Ostravě vytvořil regulační plán Přívozu, Moravské Ostravy, Mariánských Hor a ve spolupráci se synem Siegfriedem regulaci Hrušova. Zvláště Přívoz se stal ukázkovou realizací Sitteho představ o novém městském prostředí, neboť kromě regulačního plánu zde navrhl i kostel, faru a radnici. Sledování toho, jak Sitte zkoumal historická sídla, jak řešil regulační plány měst a sídel, zvláště v kontextu tehdejšího Ostravska, představuje základní osu výstavy. Po komentáři k výstavě bude následovat procházka do Mariánských Hor, kde konfrontujeme Sitteho návrh regulačního plánu této průmyslové obce s výsledným stavem. Budeme taktéž hovořit v obecné rovině o aktuálnosti jím definovaných principů v současnosti.
Sraz před budovou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, Ostrava (budovu najdete vedle městské nemocnice na Fifejdách).
 


9. 8. V 17.00 PO STOPÁCH OSTRAVSKÉHO MOŘE
Komentovaná procházka
Vydejte se s námi po stopách mořského oka, ukrytého v ostravském podzemí. Od našich průvodců Zdeňky Rozbrojové, Romany Rosové, Martina Strakoše a Pavla Hrušky se dozvíte mnohé i o dalších přírodních, historických i literárních souvislostech míst v okolí bývalého dolu Bedřich. Sraz u vodárny v Nové Vsi.
 


15. 8. V 17.00 PO STOPÁCH STROMŮ MOHYKÁNŮ V CENTRU OSTRAVY
Terénní přednáška
Mají staré stromy ve městech právo na důstojné stáří, anebo by měly uhýbat těm „perspektivním“? Jaká je jejich role ve městě a které unikáty a kuriozity v Ostravě máme? Řeč bude rovněž o nepůvodních druzích a nových výsadbách. Zkusíme si zodpovědět otázku, zda staré stromy patří do měst, a pokud ano, jak o ně máme pečovat. O tom všem a mnohém dalším si budeme povídat se známou botaničkou z Ostravského muzea Zdeňkou Rozbrojovou. Sraz před kostelem sv. Václava.